Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Diplomi-insinööri

Tavoite

Suomalainen rakennustekniikan diplomi-insinööriosaaminen on maailmanlaajuisesti tunnettua.
Rakennusala yhdistää kestävät rakenteet, tie- ja liikennetekniikan, korjausrakentamisen ja tuotannon automatisoinnin.
Uudenlaiset rakennusmateriaalit ja tietotekniset ratkaisut tuovat positiivisia haasteita.
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka kehittyvät nopeasti. Uudet rakennusmateriaalit, rakentamisen teollistuminen sekä tietoteknisten ratkaisujen kehitys tuovat alalle positiivisia haasteita. Myös yhdyskuntien perusrakenteiden ylläpito sekä kasvava rakennuskanta tarjoavat monipuolisia tehtäviä.
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinöörin työnkuvaan kuuluu rakennetun ympäristön rakennusten, rakenteiden ja rakennusmateriaalien, teiden, väylien, vesihuollon verkostojen ja muun infran rakenteellinen ja taloudellinen suunnittelu. Nopeasti kehittyvä ala tarvitsee myös tutkimuksen ja tuotekehityksen osaajia. Valmistunut hallitsee rakennustekniikan lainalaisuudet, rakentamisen vaatimukset ja ympäristövaikutukset.

Koulutuksen sisältö

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus on laaja-alainen kokonaisuus, jonka tavoitteena on kouluttaa diplomi-insinöörejä tutkimus-, kehitys-, suunnittelu-, laskenta-, tuotannonjohto- sekä kunnossapitotehtäviin. Diplomi-insinöörillä on valmiudet toimintaan alan hallinto-, myynti- ja koulutustehtävissä.
Tekniikan kandidaatin tutkinto sisältää matematiikan, luonnontieteiden, taloustieteen ja kielten perusopintojen lisäksi aineopintoja automaation, maa- ja pohjarakentamisen, materiaalitekniikan, rakennesuunnittelun, tuotantotalouden ja vesitekniikan aloilta. Tutkinto sisältää lisäksi opiskelijan valitseman ylemmän korkeakoulututkinnon opintosuunnan valmistelevia aineopintoja.
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kandidaatilla on valmiudet johtaa ammatillisia monimutkaisia toimia tai hankkeita, ja hän kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Hän kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa tilanteissa ja omaa perusedellytykset toimia alalla yrittäjänä.
Opinnot antavat laaja-alaiset ja edistyneet oman alan tiedot teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden hallitsemiseen ja ymmärtämiseen. Kandidaatti tuntee alansa erityispiirteet, toimintatavat sekä käytettävät menetelmät.
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnot on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa opintojen aikana eritasoisiin suunnittelijoiden lakisääteisiin pätevyyksiin (FISE) vaadittavaa teoriaosaamista.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma sisältää tällä hetkellä kaksi erillistä opintosuuntaa: rakennesuunnittelun sekä yhdyskuntatekniikan. Suunnitteilla on lisäksi kolmas opintosuunta, joka käsittelee rakentamisterveyttä ja elinkaarirakentamista. Opiskelija voi opintovalinnoillaan ohjata omaa osaamistaan esimerkiksi korjausrakentamiseen, rakennusterveyteen, puurakentamiseen, rakentamisen automaatioon, georakentamiseen, jätehuoltoon, tie- ja liikennetekniikkaan tai vesihuoltotekniikkaan. Valmistunut hallitsee rakennustekniikan lainalaisuudet, rakentamisen vaatimukset ja ympäristövaikutukset.

Opinnäytetyö

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu kandidaatintyö, jonka laajuus on 8 opintopistettä. Diplomi-insinöörin tutkinnon syventäviin opintoihin kuuluu diplomityö, joka osoittaa valmiutta tieteellisen ajatteluun, alan tutkimusmenetelmien hallintaan, perehtyneisyyttä työn aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään. Diplomityön laajuus on 30 opintopistettä.

Uramahdollisuudet

Rakennusalan diplomi-insinööreillä on erinomainen työllisyystilanne. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka kehittyy muun teknologian tavoin nopealla vauhdilla. Uudenlaiset rakennusmateriaalit, rakentamisen teollistuminen sekä tietoteknisten ratkaisujen kehittyminen tuovat alalle jatkuvasti positiivisia haasteita. Myös yhdyskuntien perusrakenteiden ylläpito sekä kasvava rakennuskanta työllistävät alaa ja tarjoavat diplomi-insinööreille monipuolisia tehtäviä. Diplomi-insinöörin tutkinto antaa sinulle mahdollisuudet toimia erilaisissa rakennusalan asiantuntija-, kehittämis-, viranomais- ja johtamistehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla.
Tyypillisiä työnantajia ovat infra- ja rakennusalan suunnittelutoimistot ja urakointiliikkeet, tie- ja rautatiesektorin hallinto sekä kuntien teknisestä toimesta vastaavat virastot.

Kansainvälistyminen

Aallon, Tampereen ja Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa on monia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen opintojen aikana. Opiskelija voi lähteä ulkomaille opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun, hän voi ohjata kansainvälisiä opiskelijoita omassa yliopistossa tai osallistua ainejärjestöjen ja ylioppilaskunnan kansainvälisiin tehtäviin.
Diplomi-insinöörin työura on kansainvälinen. Kansainvälisyyttä on niin Suomessa työskennellessä yhteistyössä kansainvälisessä verkostossa monikansallisissa yrityksissä kuin työllistymismahdollisuudet ympäri maailman.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutusta kehitetään tiiviissä yhteistyössä alueen alan toimijoiden, yritysten ja korkeakoulujen, kanssa. Rakennustekniikan koulutuksen puuttuminen alueelta on luonut osaajavajeen. Yrityksillä on kiinnostusta seurata läheltä koulutuksen ja tutkimuksen kehittymistä sekä tukea niitä monin tavoin. Ammattikorkeakoulujen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä koulutuspolkujen suunnittelussa ja sujuvoittamisessa. Samalla pyritään huolehtimaan alan osaajatarpeesta yhdessä.
Monitieteinen yliopisto luo hyvät puitteet uuden koulutuksen toteuttamiseen yhteistyössä eri tieteenalojen kesken. Tämä mahdollistaa uudenlaisen lähestymisen rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ajanmukaisiin osaamistarpeisiin.

Tutkimukselliset painopisteet

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkimusta tehdään yliopistossa useassa tutkimusyksikössä. Tutkimus tukee yliopiston strategiaa ja siinä huomioidaan monipuolisesti pohjoiset olosuhteet. Tutkimuksessa käytetään kenttätutkimuslaitteistoja ja laboratoriotiloja tarvittavan tausta-aineiston hankkimiseen kohteista. Kerättyjä aineistoja hyödynnetään monipuolisesti laskennassa ja mallintamisessa, ja uusia metodeja kehitetään esimerkiksi pohjaveden käyttöön tai jätealueiden turvalliseen hallinnointiin liittyen. Yhdyskuntatekniikan tutkimusalueita ovat esimerkiksi: pohjavesi ja veden käyttö, kaivosalueet, lämpöpaalut, routatutkimus, sivutuotteiden hyödyntäminen, kaukokartoitus ja turvetuotanto. Rakennustekniikan puolella ajankohtaiset tutkimushankkeet käsittelevät rakennusautomaatiota, rakennusfysiikkaa, siltojen sekä erilaisten rakenteiden analyysiä, numeerisia menetelmiä ja mitoitusta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneella tekniikan kandidaatilla on hyvät valmiudet jatkaa opintojaan diplomi-insinöörisiksi samassa tutkinto-ohjelmassa.
Tämän lisäksi rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen voi suuntautua kaivostekniikkaan, jolloin opiskelija siirtyy DI-vaiheessa kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan.
Diplomi-insinöörillä on hyvät valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin.

 

Päivitetty 4/2020