Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Rakennusarkkitehti

Tavoite

Rakennusarkkitehtikoulutus antaa vahvan osaamisen pohjoisen alueen talonrakennuksen teknisten perusteiden hallintaan ja erityisesti asuinrakennusten rakennussuunnitteluun. Koulutus on käytännönläheistä ja tarjoaa hyvät valmiudet työelämään niin harjoitus-, projekti- kuin opinnäytetöiden kautta. Opettajamme toimivat tiiviissä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen painopisteitä ovat pientalosuunnittelu, maatalousrakentaminen, korjausrakentaminen, pienimuotoinen teollisuustuotanto, mallintaminen ja asiakaspalvelu.

Keskeisiä osa-alueita ovat
– rakennusten toiminnallisuus, asuttavuus ja käyttökelpoisuus
– rakentamisen tietomallintaminen (BIM) ja visualisointi
– korjausrakentaminen
– kiinteistöjen ylläpito
– elinkaariajattelu
– materiaali- ja energiatehokkuus
– rakennussuunnittelun projektijohto ja prosessit.

Opintojen rakenne
– Perus- ja ammattiopinnot 180 op
– Vapaasti valittavat opinnot 15 op
– Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op
– Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 240 op

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä opiskelija soveltaa teoriaa, käyttää ammattialansa työtapoja, kykenee itsenäiseen ja kokonaisvaltaiseen ongelmaratkaisuun sekä johdonmukaiseen ja järjestelmälliseen työskentelytapaan. Lisäksi hän hallitsee tiedonhankinnan ja lähdeaineistojen käytön sekä työnsä tulosten esittämisen kirjallisesti, kuvallisesti ja suullisesti.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi voit toimia monipuolisesti rakennussuunnittelussa ja asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi saat myös kelpoisuuden asetuksen mukaisiin A-luokan rakennussuunnittelijan tehtäviin.

Vastavalmistuneena

Arkkitehtitoimistossa nuorempana suunnittelijana, rakennusliikkeen omassa tuotannossa rakennussuunnitelmamuutosten laatijana, pientaloteollisuudessa rakennussuunnittelijana, pientalojen rakennussuunnittelijana, visualisointitehtävissä suunnittelutoimistossa, rakennusmateriaalien ja pientalojen kaupassa.

Kokemuksen kartuttua

Arkkitehtitoimistossa suunnittelijana, rakennusliikkeen omassa tuotannossa suunnittelussa ja sen ohjauksessa, pientaloteollisuuden vastuullisena rakennussuunnittelijana, pientalojen pääsuunnittelijana ja rakennussuunnittelijana, korjausrakentamisen pääsuunnittelijana asuinkerrostalojen teknisissä korjauksissa, rakennusmateriaalien tuotekehityksessä, pääsuunnittelijana pätevöidyttyäsi normaaleissa rakennushankkeissa, rakennuttamistehtävissä, viranomaistehtävissä, opetustehtävissä, kiinteistönhallinnan ja kiinteistöliiketoiminnan tehtävissä, itsenäisenä yrittäjänä rakennussuunnittelussa ja eri rakentamisen toimialoilla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ammattiopintoihin sisältyvät laajat suunnitteluprojektiopinnot sekä mahdollisesti muiden koulutusta antavien oppilaitosten kanssa yhteisesti toteutettavat rakennussuunnittelukilpailut. Opintojen loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö ensisijaisesti elinkeinoelämän toimeksiannosta. Vaihto- ja jatko-opiskelumahdollisuudet eri puolille maailmaa ovat hyvät.

Jatko-opintomahdollisuudet

Rakennusarkkitehtitutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus jatkaa maisteritutkintoon Oulun yliopiston, Aalto yliopiston ja Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin yksiköissä. Haku tapahtuu portfoliolla, johon kerätään rakennusarkkitehtikoulutuksen aikana tehtyjä projektitöitä. Maisteritutkinto edellyttää noin kahden vuoden opintoja Arkkitehtuurin yksikössä.
Ulkomaisissa korkeakouluissa rakennusarkkitehtitutkinto rinnastetaan kolmevuotiseen Bachelor-tutkintoon. Suomalainen nelivuotinen rakennusarkkitehtitutkinto antaa kuitenkin laajemmat pätevyydet toimia työelämässä Suomessa.

 

Päivitetty 4/2020